Τροποποίηση της 461/15369/09.09.2019 απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προέδρους των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 58, 81 και 84 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθ. 88 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Η με αρ. 44133/24.08.2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών
 4. Το από 25-8-2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων.
 5. Η με αρ.  461/15369/09.09.2019 απόφαση Δημάρχου.
 6. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών και της διοικητικής εξυπηρέτησης των δημοτών και κατοίκων των Κοινοτήτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την 461/15369/09.09.2019 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προέδρους των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» ως εξής:

Εξουσιοδοτούμε τους κ.κ.

 1. Γκίνα Κωνσταντίνο, Πρόεδρο Κοινότητας Καρίτσας
 2. Κατιρτζή Δημήτριο, Πρόεδρο Κοινότητας Νέας Εφέσου
 3. Κορινιώτη Δημήτριο, Πρόεδρο Κοινότητας Βροντούς
 4. Κυριακάκη Ευστράτιο, Πρόεδρο Κοινότητας Λιτοχώρου
 5. Κωτούλα Νικόλαο, Πρόεδρο Κοινότητας Πλαταμώνα
 6. Μιχαλήτσιο Γεώργιο, Πρόεδρο Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα
 7. Μπουζιώτα Μαρία, Πρόεδρο Κοινότητας Πόρων
 8. Παπαδόπουλο Στέφανο, Πρόεδρο Κοινότητας Κονταριώτισσας
 9. Πληξίδα Γεώργιο, Πρόεδρο Κοινότητας Σκοτίνας
 10. Ταντή Ιωάννη, Πρόεδρο Κοινότητας Παντελεήμονα
 11. Τσαρέλα Ελευθέριο, Πρόεδρο Κοινότητας Δίου
 12. Χατζή Μαρία, Πρόεδρο Κοινότητας Λεπτοκαρυάς

Α) να υπογράφουν:

 1. Τις βεβαιώσεις για το επάγγελμα
 2. Τις βεβαιώσεις για τον πληθυσμό της οικείας Κοινότητας
 3. Τις επιδόσεις κλήσεων δικαστηρίων και τα διαβιβαστικά αυτών

Β) να θεωρούν:

 1. Το γνήσιο της υπογραφής
 2. Τα ακριβή αντίγραφα

Οι πρόεδροι των Κοινοτήτων ασκούν επίσης τις αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται  από τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 3852/2010(Α΄87).

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η (6) σχετική.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί αρμοδίως, να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Πιερίας, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δίου – Ολύμπου και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.