Τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 27/01/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 27.01.2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1). Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
2). Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
3). Επιστροφή εγγυητικών επιστολών τραπέζης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
4).Λήψη απόφασης προς επίσπευση – επαναπροσδιορισμό δίκης στο Εφετείο Θεσσαλονίκης και διορισμό εξειδικευμένων με το αντικείμενο της υπόθεσης δικηγόρων (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
5). Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 597/16-01-2023 αίτησης πολίτη για αποζημίωση λόγω κακοτεχνίας οδού (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
6). Επικύρωση Πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2023» , (σχετ. η αριθμ. 42/2022 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 750/19880/22-12-2022) (εισήγησηο Πρόεδρος Ο.Ε.).
7).Επικύρωση Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου», προϋπολογισμού: 171.000,00€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 194974) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
8). Αποδοχή χρηματοδοτήσεων (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
9).Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
10).Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
11) Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δύο δημοτικών εκτάσεων, τμημάτων του κτήματος 12, εμβαδού 5.000,00 τ.μ. έκαστης, στη θέση «ΠΕΛΛΑ» της Κοινότητας Λιτοχώρου, για κατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
12) Καθορισμός ή μη αποζημίωσης χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.906,82 τ.μ. στην θέση «Λουζονίκος» Βαρικού της Κοινότητας Λιτοχώρου, για το έτος 2022”. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
13) Καθορισμός ή μη αποζημίωσης χρήσης των αποθηκευτικών χώρων στο χωριό των ψαράδων στην Κοινότητα Λιτοχώρου για το έτος 2022 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
14) Καθορισμός ή μη αποζημίωσης χρήσης για το δημοτικό ακίνητο, στη θέση Πλάτανος – Πηγάδι στην Πλάκα Λιτοχώρου, για το έτος 2022. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
15) Καθορισμός ή μη αποζημίωσης χρήσης για το δημοτικό ακίνητο, διαμέρισμα 4ου ορόφου στην οδό Απελλού 1 στην Θεσσαλονίκη, για τo έτoς 2022. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.

.