ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου”

Ο παρών διαγωνισμός αφορά την <<Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου >>. Παρακάτω επισυνάπτονται τα απαραίτητα έγγραφα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΙΤΟΧ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΤΟΧ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΙΤΟΧ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΤΟΧ