ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Αν. Ολύμπου για το έτος 2021″

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός: “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Αν. Ολύμπου για το έτος 2021″

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.pdf

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf

OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ.doc

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ).pdf