ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δίου-Ολύμπου,

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου”   προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ 59.582,00.

Η διάρκεια της σύμβασης  ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι 31-12-2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  21-7-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ στην οδό Αγ. Νικολάου 15, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.  Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του είδους

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.dion-olympos.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, οδός Αγίου Νικολάου 15 στα τηλέφωνα 2352350155 και 2352350148, Γραφείο προμηθειών καθώς επίσης και  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dion-olympos.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού.

 

             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ      

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

Παρακάτω επισυνάπτονται τα απαραίτητα έγγραφα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ειδικη συγγραφη υποχρεωσεων ΔΙΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΟΝ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΟΝ