Συγκρότηση και ορισμός μελών τριμελούς οργάνου στο Δήμο Δίου – Ολύμπου, σύμφω-να με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του ν.2690/1999 (45 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. ν. 4440/2016 (224 Α΄) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση …Και Λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική ανάπτυξη προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (53 Α΄)
  5. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου (ΦΕΚ 328/τ. Β’/08-02-2017), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  6. Τις υπ΄ αριθ. 09/2014 και 68/2014 αποφάσεις του Δημάρχου περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων αντίστοιχα, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατόπιν παραιτήσεων.
  7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Συγκροτούμε τριμελές όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για κάλυψη θέσεων μέσω του Ε.Σ.Κ. και ορίζουμε μέλη αυτού ως εξής:

  1. Τον/Την Προϊστάμενο/η του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του/της.
  2. Τον/Την Προϊστάμενο/η του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, ως Μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του/της.
  3. Τον/Την Προϊστάμενο/η του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, ως Μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του/της.

Γραμματέας για την υποστήριξη του ως άνω οργάνου ορίζεται η Μαρίνα Κοσκίδου, Διοικητικός Υπάλληλος με αρμοδιότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μπατζικώστα, Διοικητικό Υπάλληλο με αρμοδιότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

Έργο του τριμελούς οργάνου είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφίων για μετάταξη ή απόσπαση με βάση της διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4440/2016.

Στο ως άνω όργανο παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και συμμετέχει ως παρατηρητής, ο κ. Χρήστος Κομπατσιάρης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Πιερίας.

Το ως άνω τριμελές όργανο θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου εργασίας.

Η παρούσα απόφασή έχει ισχύ μέχρι τροποποίηση / ανάκληση της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δίου – Ολύμπου

Ο Δήμαρχος Δίου – Ολύμπου

 Ευάγγελος Κ. Γερολιόλιος