Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. το αρ. 206 του Ν. 3584/2007(143 Α), δυνάμει του οποίου επιτρέπεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών,
3. τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (114 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. την αρ. ΦΕΚ 55 Α/11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,
5. την αρ. ΦΕΚ 64 Α/14.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»  και ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου αυτής σύμφωνα με την οποία: «2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.»,
6. την αρ. ΦΕΚ 68 Α/20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα την παράγραφο 1 του άρθρου τριακοστού έβδομου αυτής σύμφωνα με την οποία: «1. Στο άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).». β. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το προσωπικό της παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55).»,
7. την αρ. ΦΕΚ 75/30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και ειδικότερα το τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο αυτής, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το τριακοστό άρθρο της αρ. ΦΕΚ 84 Α/13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με το οποίο: «…β. Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, υποχρεούνται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) εφαρμόζονται αναλόγως. Οι δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους ΚΑΠ έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες για την αναμόρφωση πιστώσεις. [Αρχή Τροποποίησης]«Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις, από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου δήμου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων έως εβδομήντα δύο (72), για λόγους ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού.»[Τέλος Τροποποίησης]. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010….»,
8. την πανδημία που έχει εκδηλωθεί από την εξάπλωση του κορονοϊού COVID – 19, εκδήλωση κρουσμάτων του οποίου έχουν ήδη βεβαιωθεί στη χώρα μας,
9. την αναγκαιότητα διασφάλισης της κατ’ ελάχιστο της λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας  του δήμου,
10. επειδή εκ’ των 31 υπαλλήλων στη Υπηρεσία Καθαριότητας, τρεις (3) έχουν αποχωρήσει με μετάταξη, πέντε (5) έχουν αιτηθεί και λάβει μακροχρόνιες άδειες (ανατροφής τέκνου, κύησηςαναρρωτική, ανευ αποδοχών) ενώ στους εναπομείναντες περιλαμβάνονται δύο (2) οι οποίοι κατατάσσονται σε ειδικές κατηγορίες (ΑμΕΑ) που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσχέρειες κατά την εκτέλεση εργασιών αποκομιδής – κένωσης κάδων και άρσης βαρών που απασχολούνται σε λοιπές εξωτερικές εργασίες καθαριότητας. Ο δε συνολικός αριθμός του διαθέσιμου δυναμικού περιορίζεται στους είκοσι έναν(21). Συνυπολογίζοντας την απουσία με την άδεια ειδικού σκοπού την οποία έχουν λάβει τέσσερις (4) υπάλληλοι για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους, και τρεις (3) υπάλληλοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες καθώς και την προληπτική απομάκρυνση υπαλλήλων ΑμεΑ για την διαφύλαξη της υγείας τους, σύμφωνα με τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας, οι διαθέσιμοι υπάλληλοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας ανέρχονται σε δεκατέσσερις(14),
11. επειδή πρέπει στα παραπάνω να συνυπολογιστούν οι λοιπές άδειες που το προσωπικό δικαιούται και λαμβάνει,
12. επειδή είναι πλέον γεγονός ότι απαιτείται αύξηση της συχνότητας δρομολογίων αποκομιδής απορριμμάτων διότι η παραμονή απορριμμάτων εντός και εκτός των κάδων αποτελεί ανθυγιεινή εστία, επιδεινώνοντας την κατάσταση σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού είναι επιτακτική η ανάγκη εξοπλισμού της υπηρεσίας καθαριότητας η οποία αναγκάστηκε να λειτουργήσει σε δύο βάρδιες,
13. επειδή ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, για την οποία δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε την περεταίρω προσέλευση τουριστών στο Δήμο μας,  η οποία εξαιτίας του ότι σήμερα η χώρα μας θεωρείται ασφαλής προορισμός σε σχέση με τον κορονοϊό, μπορεί να είναι ιδιαίτερα αυξημένη παρά τις όποιες προβλέψεις,
14. επειδή η εξάπλωση του κορονοϊού αποτελεί έκτακτο περιστατικό που εκφεύγει της αναμενόμενης εξέλιξης της προγραμματισμένης δραστηριότητας του Δήμου μας απαιτώντας μερική αντικατάσταση των υπαλλήλων που απουσιάζουν από την υπηρεσία για την ελάχιστη στελέχωση των υπηρεσιών σε εργασίες υποστηρικτικές των εργαζομένων υπαλλήλων.
15. επειδή υφίσταται άμεσος και προφανής κίνδυνος της δημόσιας υγείας και της ανάγκης αποτροπής των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
16. επειδή είναι άμεσα επιβαλλόμενη, επίκαιρη και συνδέεται άμεσα λειτουργικά και χρονικά με την ανωτέρω αναγκαιότητα η πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης  διάρκειας για την αντιμετώπιση της παρούσας απρόβλεπτης κατάστασης.
17. την αριθμ.232/2020(ΑΔΑ:6ΒΡΚΩ9Δ-Η44) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Πρόσληψηπροσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου Ολύμπου»,
18. το γεγονός ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας θα βαρύνουν τους ΚΑ 20-6041 και ΚΑ 20-6054 του προϋπολογισμού έτους 2020, βάσει της από 15/06/2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά οκτώ (8) ατόμωνγια την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, και συγκεκριμένα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

101

ΥΕ  Εργατών

Καθαριότητας

                  8

(δύο) 2 μήνες

ΠΙΝΑΚΑΣ  Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα

(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97)

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Δίου – Ολύμπου (Γραφείο Προσωπικού, τηλ: 2352350159,150,123 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07.

3. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

4. Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες αρχής γενομένης από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 1606-2020 μέχρι 18062020.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

α) Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκώνπραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007, και εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, καθώς η διάρκεια της απασχόλησης δεν θα υπερβεί τους οκτώ(8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

β) Ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου,απαγορεύονται.

                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ