Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά 10 ατόμων στην υπηρεσία καθαριότητας

.

Συνημμένα αρχεία