Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία <<Εργαστηριακές αναλύσεις καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης>>

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας «εργαστηριακές αναλύσεις καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης», προϋπολογισμού 1.984,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , με τη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης ( σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Κατόπιν τούτου, καλεί όσους αναγνωρισμένους παρόχους των συγκεκριμένων υπηρεσιών, επιθυμούν να καταθέσουν τις προσφορές τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Δίου- Ολύμπου (τηλ. 2352350-136,2352350-137 Ταχ.Δ/νση : Αγ. Νικολάου 15, Λιτόχωρο ΤΚ 60200).

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελλο, αναγράφοντας εξωτερικά του φακέλου τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος, τη φράση “προσφορά προς Δήμο Δίου-Ολύμπου” , τον τίτλο της σύμβασης και την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών, μέχρι την 16.06.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις από 09.06.2020 τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω υπηρεσίας. Όσοι προσφέροντες οικονομικοί φορείς είναι νομικά πρόσωπα, μαζί με την προσφορά τους, θα πρέπει να αποστείλουν, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, τα παρακάτω
δικαιολογητικά :
Οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ οφείλουν να καταθέσουν τ πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ ( Έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του ) και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ( Έκδοσης έως 3 μήνες πριν από την υποβολή του ).

Οι Ε.Π.Ε., και Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ ( Έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του ) και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ( Έκδοσης έως 3 μήνες πριν από την υποβολή του ).

Περισσότερες πληροφορίες και ηλεκτρονικά αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών και του εντύπου οικονομικής προσφοράς θα παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, τηλ. 2352350-155, 2352350-148, FAX: 2352350-167, Ε-mail: prom i @ dion – olympos .gr, prom i 2@ dion – olympos .gr Αρμόδιοι υπάλληλοι, Χονδρόπουλος Νικόλαος, Γεωργαντάς Θεόδωρος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

Συνημμένο αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Συνημμένα αρχεία