Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης »