Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022»

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το συνημμένο έγγραφο:

.

Συνημμένα αρχεία