Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το συνημμένο έγγραφο:

.

Συνημμένα αρχεία