Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/03/2023

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 17.03.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου ”Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δήμου Δίου-Ολύμπου”
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην ΔΕ Αν. Ολύμπου
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
3. Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου – Ολύμπου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5006100
Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
4. Ορισμός δικαιούχων, προσδιορισμός και καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 119 του ν. 5003/2022
Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ, Ουρανία Κατσαμάκα
5. Ενημέρωση δημοτικών συμβουλίων και ΟΤΑ περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Καραλής
6. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Πλαταμώνα
Εισήγηση: Νομική υπηρεσία
7. Επιχορήγηση σε συλλόγους του Δήμου Δίου-Ολύμπου
Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
8. Καθορισμός θρησκευτικών αργιών στον Δήμο Δίου-Ολύμπου
Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
9. Έγκριση σύμπραξης του Δήμου Δίου-Ολύμπου στην πρόταση με τίτλο : «Ορθές πρακτικές και αειφορική διαχείριση για τη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων σε φυσικές προστατευόμενες περιοχές», που θα υποβάλλει η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Μαραθώνιος Ολύμπου» στην πρόσκληση «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» του Πράσινου Ταμείου
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας
10. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για έκτακτη κάλυψη αναγκών του Δήμου Δίου-Ολύμπου
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουριάτης
11. Τροποποίηση της αριθμ. 117/2016 απόφασης του Δ.Σ. ‘Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων’ (1. Πλαταμώνας, 2. Σκοτίνα)
Εισήγηση: ΕΠΟΙΖΩ
12. Αντικατάσταση μελών ΔΕΑΔΟ
Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
13. Τροποποίηση 6/2023 ΑΔΣ (Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών)
Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
14. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργου για αποκατάσταση καταστροφών σε αγροτικές οδούς του Δήμου Δίου-Ολύμπου
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Καλαϊτζής
15. Αναστολή υποχρεώσεων μίσθωσης για δημοτικό ακίνητο – Π. Παντελεήμονας
Εισήγηση: Νομική υπηρεσία
16. Επιλογή υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2022
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Καλαϊτζής
17. Δέσμευση χρήσης διαιρετού τμήματος εξ ακινήτου για κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Δίου-Ολύμπου
Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
18. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 2843)
Εισήγηση: Οικονομική υπηρεσία
19. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 19009)
Εισήγηση: Οικονομική υπηρεσία
20. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 17927)
Εισήγηση: Οικονομική υπηρεσία
21. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 3115)
Εισήγηση: Οικονομική υπηρεσία
22. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 20151)
Εισήγηση: Οικονομική υπηρεσία
23. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 2546)
Εισήγηση: Οικονομική υπηρεσία
24. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 16166)
Εισήγηση: Οικονομική υπηρεσία
25. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 7568)
Εισήγηση: Οικονομική υπηρεσία
26. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 2862)
Εισήγηση: Οικονομική υπηρεσία
27. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 3092)
Εισήγηση: Οικονομική υπηρεσία
28. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 19334)
Εισήγηση: Οικονομική υπηρεσία
29. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 18331)
Εισήγηση: Οικονομική υπηρεσία
30. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 17988)
Εισήγηση: Οικονομική υπηρεσία
31. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 2531)
Εισήγηση: Οικονομική υπηρεσία
32. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 3247)
Εισήγηση: Οικονομική υπηρεσία
33. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 2544)
Εισήγηση: Οικονομική υπηρεσία

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία