Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 14/12/2022

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 14.12.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από εκπρόσωπο μελετητικής εταιρείας για το project “Olympus Golf ” .
  2. Ενημέρωση για την πρόταση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. και λήψη καταρχήν απόφασης για τη συμμετοχή της ΔΕΑΔΟ Α.Ε. ή/και του Δήμου Δίου-Ολύμπου στην υπό σύσταση Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Λιτοχώρου για την αξιοποίηση του Βιοτεχνικού Πάρκου Λιτοχώρου και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής του από Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάπτυξης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία

.