Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Φεβρουαρίου 2024

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 29.02.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Δίου Ολύμπου (άρθρο 77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης(ΦΕΚ87/τ.Α΄/07-06-2010)
  Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
 2. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου έτους 2023.
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 4. Λήψη απόφασης – γνωμοδότησης περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων και κατάργησης ή μη των υφιστάμενων θέσεων.
  Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Τσιφοδήμου Ελένη
 5. Ανανέωση ή μη μίσθωσης του ορειβατικού καταφυγίου στη θέση «Πετρόστρουγκα»
  Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Δαδούλη Ολυμπία

.