Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 30/09/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 30.09.2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1.-Διαγραφή οφειλής καθώς και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

2.-Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

3.-Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος

(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)

4.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

5.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

6.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

7.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

8.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

9.- Διαγραφή ή μη οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

10.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

11.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

12.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

13.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

14.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

15.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

16.- Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

17.-Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

18.- Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμετάλλευσης της Δ.Ε. Λιτοχώρου». ( αριθ. Μελέτης : 22/2018). (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

19.- Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής -οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης στη ΔΕ Λιτόχωρου». (αριθ. Μελέτης : 38/2021). (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

20.- Επικύρωση ή μη πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το διαγωνισμό με τίτλο: «Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς – προμήθεια εξοπλισμού», προϋπολογισμού: 372.000,00€ (εισήγηση ο Πρόεδρος O.E.)

21.- Επικύρωση ή μη πρακτικού αρμόδιας επιτροπής για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για της ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (τμήμα 2 – Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ.) (εισήγηση ο Πρόεδρος O.E.)

22.- Επικύρωση ή μη πρακτικού αρμόδιας επιτροπής για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για της ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (τμήμα 3 – Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 22 κ.μ.) (εισήγηση ο Πρόεδρος O.E.)

23.- Επικύρωση ή μη πρακτικού αρμόδιας επιτροπής για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για της ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (τμήμα 5 – Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου καδοπλυντηρίου) (εισήγηση ο Πρόεδρος O.E.)

24.- Επικύρωση ή μη πρακτικού αρμόδιας επιτροπής ενστάσεων επί της από 01.09.2022 ενδικοφανούς προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ για την ακύρωση της υπ΄αριθμ.374/2022 απόφασης της Ο.Ε. (εισήγηση ο Πρόεδρος O.E.)

25.- Έγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου προσκόμισης εγγυητικών επιστολών του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2023, 2024 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος 2025) (εισήγηση ο Πρόεδρος O.E.)

26.- Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού, των εσόδων & εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Δίου – Ολύμπου, οικονομικού έτους 2022 και υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.

.