Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 21/12/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 21.12.2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

  1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  2. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  3. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  4. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ