Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 30/10/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 30.10.2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  2. Λήψη απόφασης περί Τροποποίησης της απόφασης 62/2022 ως προς τον τίτλο της μελέτης. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
  3. Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για το έτος 2024» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
  4. Εξέταση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 2541/22-02-2023 και 16228/28-09-2023 αιτήσεων πολίτη.(εισήγηση νομική υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ