Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/08/2021

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Τετάρτη 25.08.2021 και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με:

1.   το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α).

2.   Τη με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907 (ΦΕΚ 3793 Β/13.08.2021) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχή και 16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2021 Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 2Τροποποίηση της 86/2021 ΑΔΣ Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Καλαϊτζής
 3Αντικατάσταση μέλους της ΔΕΥΑΔΟΛ Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος
 4Λήψη απόφασης – γνωμοδότησης προς ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς σε συμβούλιο επί υπόθεσης αγωγής ανώνυμης εταιρίας Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
Απόφαση-Διαπιστωτική πράξη περί της λύσεως της συμβάσεως δωρεάς, αναφορικά με το ευρισκόμενο στο Λιτόχωρο, στη θέση «Κατούνια» Λιτοχώρου και στη διασταύρωση της κεντρικής οδού Αγ. Νικολάου με την οδό Β. Ιθακήσιου οικόπεδο, εκτάσεως 600,00 τ.μ. και της επανάκτησης της κυριότητας αυτού από το Δήμο Δίου-Ολύμπου Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος
 6Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού 2.956.978,67 € με σκοπό την εκτέλεση του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Δίου – Ολύμπου» ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία
 7Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού 270.200.00 € με σκοπό την εκτέλεση του έργου «Ίδρυση Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου και δημιουργία σύγχρονης διακρατικής ψηφιακής έκθεση» ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία
 8Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων του Β΄ τριμήνου 2021 του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
Εισήγηση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Δίου – Ολύμπου Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
10 Εισήγηση για τροποποίηση – συμπλήρωση της αρ. 117/2016 απόφασης του Δ.Σ. Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων (υπαίθριο θεατράκι του πάρκου Λιτοχώρου). Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 11Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Δίου-Ολύμπου Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
12 Κατανομή 4ης, 5ης και 6ης μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης έτους 2021 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 13Λήψη απόφασης για έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 14Λήψη απόφασης για έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 15Λύση και εκκαθάριση της ΔΗΚΕΔΟ – Μεταφορά του προσωπικού της Επιχείρησης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο Δήμο Δίου Ολύμπου-Ορισμός Εκκαθαριστή Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Σαμαράς

.
.