Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/12/2022

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 28.12.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. 15η αναμόρφωση προϋπολογισμού
  Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
 2. Λήψη απόφασης για ονομασία οδού στην επέκταση της Λεπτοκαρυάς
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 3. Σύναψη σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού με πιστωτικό ίδρυμα με σκοπό τη χορήγηση εγγυητικής επιστολής υπέρ της ΔΕΑΔΟ
  Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
 4. Έγκριση ή μη αιτήματος άρσης επιβληθείσας κατάσχεσης
  Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 5. Λήψη απόφασης για μετονομασία ή μη οδού στην Τ.Κ. Νέας Εφέσου
  Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου
 6. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 149/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου προς συμμόρφωση με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 255890/8-12-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 7. Κατάργηση θέσης υφιστάμενου περιπτέρου στον Άγιο Σπυρίδωνα και καθορισμός νέας θέσης και μετατόπισής του σε αυτήν
  Εισήγηση: Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.
 8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Δίου-Ολύμπου, Δ΄ κατανομή έτους 2022
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Σοφία Ζουρζούρα
 9. Ορισμός μελών επιτροπής εκμίσθωσης-εκποίησης ακινήτων και εκτίμησης ακινήτων για το 2023
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 10. Έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του Δήμου Δίου-Ολύμπου έτους 2023
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Διονύσιος Φόλιος
 11. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 12. Έγκριση έκθεσης Γ’ τριμήνου 2022-12-22
  Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία

.