Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/07

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 27.07.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός εκπροσώπου (και αναπληρωτή) στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.
  Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
 2. Αποδοχή και 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 16/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου»
  Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
 4. Ενημέρωση για Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος ΦΟΔΣΑ 2023
  Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
 5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Λιτοχώρου
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βασίλειος Βροχαρίδης
 6. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενης έκτασης – Λιτόχωρο
  Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 7. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενης έκτασης – Λεπτοκαρυά
  Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 8. Έγκριση συγκρότησης ΔΣ Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Δίου-Ολύμπου (ΟΠΑΔΔΟ)
  Εισήγηση: Δημοτικός σύμβουλος, Νικόλαος Λαμπονίκος

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία

.