Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Ιουνίου 2023

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 20.06.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Διάθεση των δημοτικών χώρων στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους – Έγκριση πρακτικού σύσκεψης διακομματικής επιτροπής
  Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Ουρανία Κατσαμάκα
 2. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας προσκύρωσης αποζημίωσης προσκυρούμενης έκτασης στο Ο.Τ. 022Α (επέκταση Λιτοχώρου)
  Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 3. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Παλιόβρυση» της Τ.Κ. Νέας Εφέσου
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 4. Έγκριση ή μη άρσης απαλλοτρίωσης (Πλαταμώνας)
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 5. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 6176)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 6. Ορισμός υπαλλήλων που δύνανται να κινούν τους τηρούμενους στις τράπεζες λογαριασμούς του Δήμου
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 7. Τροποποίηση της αριθμ.117/2016 ΑΔΣ «Κανονισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων»
  Εισήγηση: ΕΠΟΙΖΩ
 8. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 98/27-07-2022 ΑΔΣ για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενης έκτασης (επέκταση Λιτοχώρου)
  Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 9. Ορθή επανάληψη της αριθμ. 114/2023 ΑΔΣ (Olympus Marathon)
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας
 10. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 63/2023 ΑΔΣ περί επιλογής ειδικοτήτων για πρόσληψη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021
  Εισήγηση: Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
 11. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Ν. Εφέσου»
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 12. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση-ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών του Λιτοχώρου»
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 13. Αποδοχή και 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 14. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών και υπηρεσιών (άρ. 216 & 221 ν. 4412/2016)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 15. Έγκριση ή μη αλλαγής σκοπού κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Αθ. Μπάκα» και άσκησης αίτησης ενώπιον του αρμόδιου Εφετείου
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία