Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/02/2023

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 17.02.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. 1η αναμόρφωση (τακτοποιητική) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 2. Ορισμός μελών επιτροπών:
  α) παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών και υπηρεσιών, β) γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων και προσφυγών κατά το στάδιο της εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών και
  γ) συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 3. Παραχώρηση δημοτικού ακινήτου με χρησιδάνειο στον Πολιτιστικό Σύλλογο Εντοπίων Ν. Εφέσου «Το Στουπί» – Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Μυλωνέρος Δημήτριος
 4. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για έκτακτη κάλυψη αναγκών σχολικών καθαριστριών σε σχολεία Δήμου Δίου-Ολύμπου
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Σοφία Ζουρζούρα
 5. Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στη θέση Ξηροκάμπι της Δ.Κ. Βροντούς»
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 6. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Ν. Εφέσου»
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 7. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Δίου από την θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017»
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 8. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενης έκτασης (Επέκταση Λιτοχώρου)
  Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 9. Ορισμός επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης εργασιών και υπηρεσιών για επιστημονικές ή τεχνικές εργασίες
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 10. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού στα ΝΠΙΔ αυτών
  Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία

.