Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 18/02/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 18.02.2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

 1. Aναμόρφωση ΟΠΔ- Στοχοθεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου έτους 2022 (εισήγηση
  Οικονομική Υπηρεσία)
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης Α´ κατανομής από τους ΚΑΠ έτους 2022,ποσού 81.220,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου μας. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης Α´ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων (ΚΑΠ) έτους 2022, ποσού 256.817,93 € για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης, ποσού 80.703,00 €, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες Α΄θμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης και μειονοτικών σχολείων, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου έτους 2022. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 5. Λήψη απόφασης για: α) την αποδοχή της απόφασης 231.10.3/2022 του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου που αφορά στην ένταξη πρότασης του Δήμου Δίου – Ολύμπου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. β) την αποδοχή της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του ποσού των 37.200,00€, σύμφωνα με την ως άνω απόφασή του, και γ) τη δέσμευση της Ο.Ε. για εισήγηση στο ΔΣ για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό για την ανωτέρω ένταξη.(εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
 6. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 7. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 8. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 9. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 10. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 11. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 12. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 13. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 14. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 15. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 16. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 17. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 18. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 19. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 20. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 21. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 22. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 23. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 24. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 25. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 26. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 27. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 28. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 29. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 30. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 31. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 32. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες φιλοξενίας στο πλαίσιο του εορτασμού της Επανάστασης του Ολύμπου 1878. .(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 33. Ορισμός επιτροπών: α) παραλαβής και παρακολούθησης εργασιών και υπηρεσιών. β) παραλαβής και παρακολούθησης εργασιών και υπηρεσιών για επιστημονικές εργασίες.(εισήγηση τεχνική υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.