Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 11/12/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 11.12.2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

 1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 2. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και αναμόρφωση προϋπολογισμού. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 3. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και αναμόρφωση προϋπολογισμού. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 5. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 6. Λήψη απόφασης περί της άσκησης του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 3972/2023 απόφασης του Η’ Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
 7. Έγκριση της μελέτης 31/2023 και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2024». (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2024», συνολικού προϋπολογισμού 218.681,56 ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 9. Έγκριση της μελέτης 32/2023 και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για το έτος 2024». (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για το έτος 2024», συνολικού προϋπολογισμού 193.595,62 ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 11. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Π. Παντελεήμονα – Π. Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου», προϋπολογισμού: 427.000,00€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 204519) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 12. Επικύρωση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης – βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο με τίτλο «προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έτος 2024 » ( 660/18638/15.11.2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 259152 ). (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 13. Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 14. Λήψη απόφασης περί παραλαβής του Β’ σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης με τίτλο:

«Κτηματογράφηση–Πολεοδόμηση –Πράξη εφαρμογής περιοχών επεκτάσεων οικισμού Δημοτικού Διαμερίσματος Πλαταμώνα Δ. Ανατολικού Ολύμπου». (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ