Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 24/09/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 24.09.2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού, των εσόδων & εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Δίου – Ολύμπου, οικονομικού έτους 2022 και υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Λιτοχώρου».(εισήγηση Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

3. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

4. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΥ». (εισήγηση Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

5. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 367/2021 ΑΟΕ. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

6. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

7. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά υπ’ αριθμ. 965/2021 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

8. Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση έμμισθου δικηγόρου του Δήμου
Δίου-Ολύμπου για παράσταση ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.