Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 01/12/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 01.12.2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

  1. Έγκριση της υπ΄αρ. 29/2023 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο : «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για το έτος 2024». (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για το έτος 2024» , συνολικού προϋπολογισμού ευρώ 83.328,26 € με Φ.Π.Α., καταρτισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
  3. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου. (εισήγηση νομική υπηρεσία).
  4. Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ» (σχετ. η αριθμ. 01/2022 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 511/13621/14-8-2023). (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
  5. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ