Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 24/11/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 24.11.2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Έγκριση της υπ΄αρ. 7/2023 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο : «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το έτος 2024». (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο : « Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το έτος 2024», συνολικού προϋπολογισμού 80.919,43 ευρώ με Φ.Π.Α., καταρτισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
  3. Λήψη απόφασης για το διορισμό δικηγόρου προκειμένου να υποβάλλει για λογαριασμό του Δήμου αντιρρήσεις επί των αιτήσεων-ενστάσεων περί διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων (άρθρου 6Α Ν. 2308/95/ ένσταση άρθρου 2 παρ. 9 Ν. 2308/95) που υπέβαλαν προς το Κτηματολόγιο τρίτοι επί των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων της Ανάρτησης και αφορούν ακίνητα που δηλώθηκαν από το Δήμο Δίου-Ολύμπου κατά την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας του Ν. 2308/1995 στο Γραφείο Κτηματογράφησης Δήμου Δίου-Ολύμπου, που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Ολύμπου και Λιτοχώρου. (εισήγηση νομική υπηρεσία).
  4. Επιστροφή γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία).
  5. Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών ΔΕΔΔΗΕ. (εισήγηση τεχνική υπηρεσία).
  6. Eξέταση αίτησης πρώην δημοτικού συμβούλου – Αντιδημάρχου. (εισήγηση νομική υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ