Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 27/10/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 27.10.2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

 1. Aποδοχή χρηματοδοτήσεων. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 2. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 3. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 4. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 5. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε. ).
 6. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας (αρ. 15953/2023 Διακήρυξη)(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε).
 7. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας (αρ.15860/22-09-2023 Διακήρυξη)(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε).
 8. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας (αρ.15813/22-09-2023 Διακήρυξη)(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε).
 9. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας (αρ. 15767/2023 Διακήρυξη)(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε).
 10. Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση του έμμισθου Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παραστάσεις ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων.(εισήγηση νομική υπηρεσία)
 11. Έγκριση ισολογισμού κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘ. ΜΠΑΚΑ» έτους 2022. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 12. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας παράτασης συμβάσεων για την κάλυψη αναγκών στον Δήμο Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 13. Λήψη απόφασης για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά για την αρχική ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 020203 στο Ο.Τ.Γ 024 στην πολεοδομική ενότητα «Επέκταση Λεπτοκαρυάς» του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση νομική υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ