Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 13/10/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 13.10.2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

  1. Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού, των εσόδων & εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Δίου – Ολύμπου, οικονομικού έτους 2024 και υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
  2. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  3. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
  4. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας (αρ.15689/20-09-2023 Διακήρυξη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
  5. Έγκριση έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2023. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ