Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. σις 03/10/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 03.10.2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

  1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  2. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  3. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  4. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  5. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  6. Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση ισχύος των υποβληθέντων προσφορών οι οποίες δεν απορρίφθηκαν κατά τα προηγούμενα στάδια, ήτοι των κάτωθι οικονομικών φορέων : α) ΔΕΛΤΑ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, β) ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε και γ) ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, μέχρι την 29-2-2024, με αντίστοιχη χρονική παράταση ισχύος των εγγυητικών συμμετοχής, στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2023, 2024 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος 2025)» για το τμήμα 6 (σχετ. η αριθμ. 431/12898/18-8-2022 διακήρυξη). (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
  7. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2024 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Αθανασίου Μπάκα. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ