Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 21/08/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 21.08.2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

  1. Aναμόρφωση προϋπολογισμού 2023. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
  2. Κατακύρωση του επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο : «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για το έτος 2023», για τα τμήματα 9,10,23 και 29 της 38/2022 μελέτης(σχετ. η αριθμ. 38/2022 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 436/10473/29-6-2023).(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
  3. Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ Κ11 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ(ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ», (σχετ. η αριθμ. 23/2022 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 280/6388/3-5-2023) .(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
  4. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12060/20-07-2023 αίτησης πολίτη. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία)
  5. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
  6. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια διαφόρων παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
  7. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ