Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 24/07/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 24.07.2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

  1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26/2023 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών με τίτλο «70 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ»(εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
  2. Επικύρωση Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΩΝ & ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ» (255/5678/21.04.2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 191608, ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ. 5/2022)
  3. Επικύρωση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για το έτος 2023» ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ για τα τμήματα 9, 10, 23 και 29 της υπ΄ αριθμ 38/2022 μελέτης. (Αριθμ. Διακήρυξης 436/10473/29-6-2023) )

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ