Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 21/07/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 21.07.2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1) Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

2) Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

3) Επικύρωση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων – οχημάτων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (τμήμα 2 – Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

4) Επιστροφή εγγυητικών επιστολών τραπέζης.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

5) Έγκριση έκθεσης B΄ τριμήνου 2023 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ