Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 13/08/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 13.08.2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλεύσεις της Δ.Ε.Λιτοχώρου» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 2. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας)
 3. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας)
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Μηχανημάτων και λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Δίου – Ολύμπου», καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 5. Έγκριση της υπ΄αρ. 43/2021 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Αν. Ολύμπου για το έτος 2022» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Αν. Ολύμπου για το έτος 2022» συνολικού προϋπολογισμού #62.155,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 7. Έγκριση της υπ΄αρ. 41/2021 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου για το έτος 2022» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου για το έτος 2022» συνολικού προϋπολογισμού #74.400,00€ # ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 9. Έγκριση της υπ΄αρ. 42/2021 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου για το έτος 2022» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου για το έτος 2022» συνολικού προϋπολογισμού #73.439,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 11. Έγκριση της υπ΄αρ. 46/2021 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων, ψυχρού ασφαλτομίγματος, θερμού ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου έτους 2022» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων, ψυχρού ασφαλτομίγματος, θερμού ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου έτους 2022», συνολικού προϋπολογισμού #67.279,55€ # ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 13. Έγκριση της υπ΄αρ.44/2021 ελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων, ψυχρού ασφαλτομίγματος, θερμού ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2022» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 14. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων, ψυχρού ασφαλτομίγματος, θερμού ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2022», συνολικού προϋπολογισμού # 67.279,55€ # ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 15. Έγκριση της υπ΄αρ. 45/2021 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων, ψυχρού ασφαλτομίγματος, θερμού ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2022» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 16. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων, ψυχρού ασφαλτομίγματος, θερμού ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2022», συνολικού προϋπολογισμού #67.279,55# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 17. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά (εισήγηση νομική υπηρεσία)
 18. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά (εισήγηση νομική υπηρεσία)
 19. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά (εισήγηση νομική υπηρεσία)
 20. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με αρ. τεμ. 416, εμβαδού Ε=26.914,00 τ.μ., στη θέση “ΜΟΥΤΣΑΛΑ” (Σχολικό) της Κοινότητας Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για καλλιέργεια” (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 21. Καθορισμός αποζημίωσης ή μη χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.000,00 τ.μ., τμήματος του με αριθμ. 1082 τεμαχίου, της Κοινότητας Κονταριώτισσας του Δήμου Δίου – Ολύμπου, για τo έτος 2020 (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.