Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 12/06/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 12.06.2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1) Αποδοχή χρηματοδοτήσεων. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία )
2) Έγκριση μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση υπαίθριου Δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στη Δ.Ε. Λιτοχώρου», προϋπολογισμού 12.000,00€ (με Φ.Π.Α). και αρ. μελέτης 16/2023 (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
3) Έγκριση μελέτης με τίτλο «Συντήρηση αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής-μικρές επεκτάσεις αγωγών και κατασκευή φρεατίων υδορσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων στη Δ.Ε. Κονταριώτισσας» προϋπολογισμού 15.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και αρ. μελέτης 17/2023 (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
4) Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ΄αρ. 632/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
5) Επικύρωση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ Κ11 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ(ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ» , (σχετ. η αριθμ. 23/2022 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 280/6388/3-5-2023) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
6) Καθορισμός των όρων διακήρυξης προφορικής, φανερής, μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του παιδικού σταθμού Ν. Εφέσου . (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία )
7) Κατακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο: «Έργα ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Αν. Ολύμπου», προϋπολογισμού: 211.000,00€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 198665) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
8) Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση του έμμισθου Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παραστάσεις ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία )
9) Λήψη απόφασης για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο καθορισμό τιμής
μονάδος για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε
χρηματική εισφορά. (εισήγηση Νομική υπηρεσία).
10) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια διαφόρων παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία )
11) Εξέταση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 8797/02-06-2023 και 8796/02-06-2023 αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων δημοτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για αποζημίωση λόγω σύγκρουσης με αδέσποτο ζώο συντροφιάς. (εισήγηση Νομική υπηρεσία).
12) Επικύρωση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου», προϋπολογισμού: 1.243.920,24€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 192831). (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
13)Έγκριση Εξειδίκευσης πίστωσης – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Μίσθωση μηχ/των αναπαραγωγής εικόνας» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία )

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ