Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 06/06/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 06.06.2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1) Λήψη απόφασης περί 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2023 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Αθανασίου Μπάκα (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

2) Επιστροφή εγγυητικών επιστολών Τραπεζών και γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αιγιαλός 2020-2022 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

3) Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

4) Επικύρωση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδών αρμοδιότητας Δήμου Δίου – Ολύμπου», προϋπολογισμού: 797.500,00€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 198666) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

5) Κατακύρωση των από 19-05-2023 και 26-05-2023 πρακτικών τακτικής και επαναληπτικής δημοπρασίας αντίστοιχα για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής και καντινών (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

6) Κατακύρωση των από 19-05-2023 και 26-05-2023 πρακτικών τακτικής και επαναληπτικής δημοπρασίας αντίστοιχα για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για την τοποθέτηση ομπρελών- ανακλίντρων για το έτος 2023 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

7) Επικύρωση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΩΝ & ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ» (255/5678/21.04.2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 191608) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

8) Λήψη απόφασης για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά (εισήγηση νομική υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ