Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 02/06/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 02.06.2023, ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα  θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1)  Αποδοχή χρηματοδοτήσεων (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία )

2) Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία )

3) Επιστροφή γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία )

4) Εξέταση της υπ΄αριθμ πρωτ. 7792/22-05-2023 ενστάσεως  (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

5) Επικύρωση  Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο :«Διαμόρφωση τμήματος των σιδηροδρομικών γραμμών 3 και 4 στον Σταθμό Πλαταμώνα», προϋπολογισμού: 161.101,25€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 198650),(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

6) Λήψη απόφασης προς άσκηση ενδίκου βοηθήματος (αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης) κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», ως μισθώτρια που έληξε η μίσθωση.(εισήγηση νομική υπηρεσία)

7) Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 15 στρεμμάτων στην θέση «Μπουρνάζι» της Κοινότητας Κονταριώτισσας, έτους 2022 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία )

8) Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.000 τ.μ. του αριθμ. 1082 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Κονταριώτισσας, έτους 2022 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία )

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ