Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 26/05/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 26.05.2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1) Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία )

2) Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 50/2022 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενων οδικών υποδομών στις Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς, Σκοτίνας και Καρίτσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου» προϋπολογισμού 300.000,00€ (με ΦΠΑ) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

3) Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 51/2022 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενων οδικών υποδομών στις Δ.Κ. Πλαταμώνα και Νέων Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» προϋπολογισμού 300.000,00€ (με ΦΠΑ) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

4)Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020»  του έργου με τίτλο «Βελτίωση υφιστάμενων οδικών υποδομών στις Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς, Σκοτίνας και Καρίτσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου», προϋπολογισμού 300.000,00€ (με ΦΠΑ), Α.Μ. 50/2022.(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

5) Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020»  του έργου με τίτλο «Βελτίωση υφιστάμενων οδικών υποδομών στις Δ.Κ. Πλαταμώνα και Νέων Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου», προϋπολογισμού 300.000,00€ (με ΦΠΑ), Α.Μ. 51/2022. .(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

6)Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών ΔΕΔΔΗΕ(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

7) Επικύρωση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο «Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου – Ολύμπου», προϋπολογισμού: 110.000,00€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 189413)(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

8) Επικύρωση Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών στο πλαίσιο του διαγωνισμού με τίτλο: «Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος του Δήμου Δίου-Ολύμπου», προϋπολογισμού: 1.913.626,84€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 199457) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

9)Λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης ενός απορριμματοφόρου οχήματος από τη Δ.Ε.Α.ΔΟ. Α.Ε. στο Δήμο Δίου-Ολύμπου για ορισμένο χρονικό διάστημα. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

10)Λήψη απόφασης περί έγκρισης Υποβολής Πρότασης του Δήμου Δίου – Ολύμπου στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός» με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ». (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

11)Επικύρωση Πρακτικού αρμόδιας επιτροπής περί εξέτασης αίτησης της εταιρείας «NETMETAL – Αφοί Παπαγεωργίου ΙΚΕ», περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για της ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (τμήμα 1 – Προμήθεια ενός καινούριου τριαξονικού φορτηγού οχήματος με γάντζο) της υπ αριθμ. 29/2021 μελέτης. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ