Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 18/05/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 18.05.2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1) Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 5/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κατερίνης. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία )

2) Έγκριση Εξειδίκευσης πίστωσης στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

3) Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία )

4)Λήψη απόφασης για αναγκαιότητα παρέμβασης με δημιουργία πεζοδρομίου σε τμήμα της παραλιακής οδό Εμ. Αντωνιάδη στην Λεπτοκαρυά.(εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

5) Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 9/2023 μελέτης με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων Δημοτικών οδών του Δήμου»   προϋπολογισμού 74.000,00€ με Φ.Π.Α. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

6)Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 10/2023 μελέτης με τίτλο «Έργο κρασπεδώσεων – Πεζοδρομήσεων στο Δήμο Δίου-Ολύμπου»   προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

7) Έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ» με αρ. μελέτης 13/2023 και ποσό 34.000,00 € με Φ.Π.Α. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

8) Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και διάφορες μικροεπεμβάσεις στην Δ.Ε. Δίου” με αρ. μελέτης 14/2023 και ποσό 74.400,00€ με Φ.Π.Α. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

9) Επικύρωση Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έτος 2023» (σχετ. η αριθμ. 02/2023 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 254/5646/20-4-2023) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ