Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 28/04/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 28.04.2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1) Λήψη απόφασης για το διορισμό δικηγόρου προκειμένου να υποβληθούν για λογαριασμό του Δήμου αντιρρήσεις επί των αιτήσεων-ενστάσεων περί διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων (άρθρου 6Α Ν. 2308/95/ ένσταση άρθρου 2 παρ. 9 Ν. 2308/95) που υπέβαλαν προς το Κτηματολόγιο τρίτοι επί των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων της Ανάρτησης και αφορούν ακίνητα που δηλώθηκαν από το Δήμο Δίου-Ολύμπου κατά την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας του Ν. 2308/1995 στο Γραφείο Κτηματογράφησης Δήμου Δίου-Ολύμπου, που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Δίου και στις Κοινότητες Αγ. Σπυρίδωνα, Βροντού, Καρίτσης, Κονταριωτίσσης και Ν. Εφέσσου, από τις οποίες επηρεάζονται-θίγονται αυτά. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία ).

2) Λήψη απόφασης για τη νομιμοποίηση έμμισθου δικηγόρου του Δήμου για παραστάσεις ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

3) Λήψη απόφασης για της άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 25/2023 απόφασης του Moνομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

4) Έγκριση υποβολής 2 προτάσεων στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» – Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων.(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ