Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 24/04/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 24.04.2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1) Έγκριση έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2022 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία ).

2) Έγκριση της αναμόρφωσης ΟΠΔ- Στοχοθεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου έτους 2023 .(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία ).

3) Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία ).

4) Αποδοχή χρηματοδοτήσεων(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία ).

5) Επιστροφή γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία ).

6) Επιστροφή γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία ).

7) Επιστροφή εγγυητικών επιστολών τραπέζης. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία ).

8) Επιστροφή εγγυητικών επιστολών τραπέζης. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία ).

9) Καθορισμός των όρων δημοπράτησης και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

10)Καθορισμός των όρων δημοπράτησης και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχή και καντινών. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

11) Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς 488 εξωτερικών κάδων συλλογής βιοαποβλήτων χωρητικότητας 240lt από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. (εισήγηση Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών).

12) Λήψη απόφασης περί :

α) Αποδοχής των όρων συμμετοχής στην πρόσκληση ΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10396/253/30-01-2023, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, της Γενικής Γραμματείας Φυσικού περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κωδικός Πρόσκλησης: TA-01) και τη συμμετοχή του Δήμου Δίου – Ολύμπου στην ανωτέρω πρόσκληση για την υποβολή πρότασης , ΕΡΓΟ SUB1a «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» ΔΡΑΣΗ: «16851 – Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» ΑΞΟΝΑΣ «1.4 – Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας , που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας . Με τίτλο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ (Δ.Ε. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ)» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 790.000€ ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου.

β. Έγκρισης της σκοπιμότητας – αναγκαιότητας υλοποίησης του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ (Δ.Ε. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ)» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

13) Έγκριση της υπ΄αρ. 23/2022 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο : «Bελτίωση οδικής ασφάλειας μέσω εξυγίανσης οδοφωτισμού και τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων στην υπ΄αρ. Κ11 δημοτικής οδού (Λιτόχωρο-Πλάκα Λιτοχώρου) του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

14) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του διαγωνισμού με τίτλο «Bελτίωση οδικής ασφάλειας μέσω εξυγίανσης οδοφωτισμού και τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων στην υπ΄αρ. Κ11 δημοτικής οδού (Λιτόχωρο-Πλάκα Λιτοχώρου) του Δήμου Δίου-Ολύμπου, συνολικού προϋπολογισμού #226.373,16€ # ευρώ με Φ.Π.Α., καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή της και ορισμός της επιτροπής διαγωνισμού. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

15) Λήψη απόφασης για της άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 26/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κατερίνης. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία)

16) Λήψη απόφασης για της άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 27/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κατερίνης. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία)

17) Εξέταση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 3889/21-03-2023 και 4337/28-03-2023 αιτήσεων δημότη του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για αποζημίωση. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία)

18) Έγκριση ή μη των από 15-3-2023 και 22-03-2023 πρακτικών τακτικής και επαναληπτικής δημοπρασίας αντίστοιχα για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Δημοτικό Γυμναστήριο Λιτοχώρου «ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ