Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 19/04/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 19/4/2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής :

1. Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης για τον διαγωνισμό με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 3 ΚΑΙ 4 ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ».(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

2. Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης για τον διαγωνισμό με τίτλο:«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ».(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

3. Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης για τον διαγωνισμό με τίτλο:.«Έργο Ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Αν. Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το υπ΄ αριθμ. 121379/18-04-2023 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, σύμφωνα με το οποίο την Τρίτη 18/4/2023 προέκυψε τεχνική αδυναμία στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, από ώρα 00.05 μέχρι και ώρα 10.02 π.μ.η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία σύνδεσης στο σύστημα (login), τόσο των στελεχών αναθετουσών αρχών όσο και των χρηστών οικονομικών φορέων.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών, προδικαστικών προσφυγών κ.λπ., συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ενημέρωση και την με αρ. πρωτ. 166278/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2813 Β’/30-06-2021), με αιτιολογημένη απόφασή τους να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών που επηρεάζονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ