Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 10/04/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 10.04.2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1) Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία ).

2) Επιστροφή γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία ).

3) Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία ).

4) Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία ).

5) Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία ).

6) Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία ).

7) Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία ).

8) Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία ).

9) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του διαγωνισμού με τίτλο «Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος του Δήμου Δίου-Ολύμπου» ΑΜ 15/2022, Προϋπολογισμός :  1.913.626,84  € (με Φ.Π.Α.) καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή της », ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ