Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 13/03/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 13.03.2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Το θέμα ημερήσιας διάταξης είναι το εξής :

1) Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης : «Κατεπείγουσα ανάθεση για αποκατάσταση καταστροφών σε αγροτικές οδούς του Δήμου Δίου-Ολύμπου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων την 23η Ιανουαρίου και ξημερώματα της 24ης Ιανουαρίου 2023» προϋπολογισμού #3.000,00# ευρώ εντός Φ.Π.Α.» λόγω κήρυξης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης (ΚΡΞ/56147 (401)/24.01.2023 (ΑΔΑ:Ρ7ΑΝ7ΛΛ-ΤΡ1) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Παράταση Κήρυξης περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ.)» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

2) Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2023, 2024 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος 2025) (για το τμημα 6 προμήθεια ελαιολιπαντικών)» (σχετ. η αριθμ. 431/12898/18-8-2022 διακήρυξη, Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 169135 για το τμήμα 6) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

3) Επικύρωση Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2023» (σχετ. η αριθμ. 42/2022 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 750/19880/22-12-2022) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

4) Λήψη απόφασης περί κήρυξης έκπτωτης και κατάπτωση της υπ’ αριθμ. 6783/20-04-2021 εγγυητικής επιστολής εταιρίας, για την συμμετοχή σε δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 30.000,00τ.μ. εντός του κτήματος 12 της Κοινότητας Λιτοχώρου, για κατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων-συσκευαστήριο-μεταποιητήριο φρούτων και λαχανικών (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ