Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 06/03/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 06.03.2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1). Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016) για την ανάθεση με τίτλο: «Κατεπείγουσα ανάθεση για αποκατάσταση καταστροφών σε αγροτικές οδούς του Δήμου Δίου-Ολύμπου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων την 23η Ιανουαρίου και ξημερώματα της 24ης Ιανουαρίου 2023» προϋπολογισμού #3.000,00# ευρώ με Φ.Π.Α.» λόγω κήρυξης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης (ΚΡΞ/56147 (401)/24.01.2023 (ΑΔΑ:Ρ7ΑΝ7ΛΛ-ΤΡ1) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Παράταση Κήρυξης περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ.), έγκριση της τεχνικής έκθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών της παραπάνω εργασίας, καθορισμός των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης . (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

2) Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1259/30-01-2023 αίτησης πολίτη για αποζημίωση λόγω πυρκαγιάς σε Δημοτική έκταση.(εισήγηση νομική υπηρεσία)

3) Λήψη απόφασης για τον ορισμό δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης(εισήγηση νομική υπηρεσία)

4) Αποδοχή χρηματοδοτήσεων (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.