Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 28/02/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 28.02.2023, ημέρα της εβδομάδας Tρίτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Το θέμα ημερήσιας διάταξης είναι το εξής :

1). Αναμόρφωση ΟΠΔ – Στοχοθεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου έτους 2023
(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
2) Επικύρωση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για το έτος 2023»   (σχετ. η αριθμ. 38/2022 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 744/19792/21-12-2022) ),(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
3) Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού με τίτλο:«Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για το έτος 2023». (σχετ. η αριθμ. 41/2022 μελέτη, η αριθμ. Διακήρυξης 697/18812/5-12-2022 – Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 178043) ,(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
4) Αποδοχή χρηματοδοτήσεων (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
5)Επικύρωση Πρακτικού αρμόδιας επιτροπής περί εξέτασης αίτησης της εταιρείας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ» περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων – οχημάτων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (τμήμα 2 – Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ.) της υπ αριθμ. 29/2021 μελέτης. )(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
6) Κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου», προϋπολογισμού: 171.000,00€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 194974) )(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.