Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 17/02/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 17.02.2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Το θέμα ημερήσιας διάταξης είναι το εξής :

1) 1η Αναμόρφωση (Τακτοποιητική) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

2) Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

3) Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε.Δίου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

4) Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε.Λιτοχώρου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

5)Επιστροφή εγγυητικών επιστολών τραπέζης. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

6) Kατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δίου – Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για τα έτη 2023 και 2024» (σχετ. η αριθμ. 34/2022 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 632/17483/9-11-2022),(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

7) Επικύρωση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορώνστο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2023», (σχετ. η αριθμ. 42/2022 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 750/19880/22-12-2022). ) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

8) Επικύρωση πρακτικού οριστικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής για την προμήθεια «Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου» (σχετ. η αριθμ. 26/2018 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 719/23053/27-12-2019) ) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.