Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 10/02/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 10.02.2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1).Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

2).Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

3).Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

4).Λήψη απόφασης περί άσκησης ενδίκου βοηθήματος (αίτηση αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης από απαλλοτρίωση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, διαδικασία ειδική) ΚΑΤΑ του Ελληνικού Δημοσίου για αναγνώριση του Δήμου ως δικαιούχου αποζημίωσης απαλλοτρίωσης.(εισήγηση νομική υπφηρεσία)

5). Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομικής απαλλοτροίωσης .(εισήγηση νομική υπηρεσία)

6). Αποδοχή χρηματοδοτήσεων (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

7).Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ενός κλαδοτεμαχιστή και ενός απορριμματοφόρου οχήματος (5 κ.μ.), από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

8). Τροποποίηση της υπ΄αρ.19/2023 ΑΟΕ. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

9). Κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου (Δ.Δ. Σκοτίνας και Παντελεήμονα)». (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

10). Κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς». (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

11). Διαπίστωση της αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού των ακτών, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 και ανάθεση αυτών σε ιδιώτες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147/2016). (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

12). Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Στατικής επάρκειας τοιχίου αντιστήριξης στη ΔΚ Πλαταμώνα της ΔΕ Αν. Ολύμπου» .(εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

13). Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης ΚΑΤΑ της με αριθμό 6057/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γ΄ Μονομελές (Μεταβατική Έδρα Κατερίνης) .(εισήγηση νομική υπηρεσία)

14).Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης εξόδων φιλοξενίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της επετείου της «Επανάστασης του Λιτοχώρου ». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.