Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 13/02/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 13.02.2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Το θέμα ημερήσιας διάταξης είναι το εξής :

1).Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ιδιωτικού Συμφωνητικού αναγνώρισης και διακανονισμού οφειλής μεταξύ του Δήμου Δίου-Ολύμπου και της Δημόσιας Επιχείρησης με την επωνυμία « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( ΟΣΕ ) ΑΕ»(εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.